ПОКАНА: ОБЩО СЪБРАНИЕ (5.12.2019)

11/18/2019
poster.png

КАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

„МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ“

БУЛСТАТ 176440569

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и чл. 13 от устава, управителният съвет на сдружение „Мулти култи колектив“ (наричано по-нататък „Сдружението“) свиква общо събрание на членовете на Сдружението на  5 декември 2019 г. (четвъртък) в 19:00 часа, в ресторант Annapurna, ул. „Георги С. Раковски“ 181 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на Сдружението за 2016, 2017 и 2018 г.;
  2. Промяна на адреса на Сдружението на гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ 65, ет. 1, ап. 13;
  3. Приемане на нов член на Сдружението – Питър Гастон Бекс;
  4. Увеличаване на броя на членовете на управителния съвет (УС) от 3 на 5 члена и приемане на Панайот Василев Чафкаров и Питър Гастон Бекс за нови членове на УС. След приемането на новите членове, УС ще бъде в състав: Бистра Иванова – председател, Калоян Йорданов – заместник-председател, Звезда Ванкова, Панайот Чафкаров и Питър Бекс – членове на УС;
  5. Разни: пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията съгласно промените в ЗЮЛНЦ, обсъждане на текущите проекти на Сдружението и други въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14(2) от устава на Сдружението, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

18 ноември 2019 г.

гр. София

 

Управителен съвет:

Бистра Иванова

Калоян Йорданов

Звезда Ванкова