Покана: Общо събрание (15 септ 2022 г.)

09/01/2022
cover

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

„МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ“

БУЛСТАТ 176440569

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и чл. 13 от устава, управителният съвет на сдружение „Мулти култи колектив“ (наричано по-нататък „Сдружението“) свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 15 септември 2022 г. (четвъртък) в 19:00 часа българско време в ресторант Da!Organic, ул. Алабин 22, гр. София, както и чрез видео-конферентна връзка посредством платформата google meet на следния адрес https://meet.google.com/kxg-rhxx-bsn и при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
  2. Разни: обсъждане на текущи и бъдещи проекти и други въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14(2) от устава на Сдружението, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Материалите по точките от дневния ред на събранието, а именно годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Сдружението за 2021 г., ще бъде изпратена до всеки един от членовете на Сдружението по имейл до 3 дни преди събранието.

1 септември 2022 г.

гр. София

 

Управителен съвет:

Бистра Иванова

Калоян Йорданов

Звезда Ванкова

Панайот Чафкаров

Питър Гастон Бекс